Tarım işletmeleri genel müdürlüğü Ceylanpınar tarım işletmesi müdürlüğü 2018 yılına ait 6.295ton balyalı kuru otun pazarlık usulü satış şartnamesi ve duyurusu

Bu Şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü "TİGEM", Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü "İŞLETME", İhaleye katılan veya üzerine ihale yapılan gerçek ya da tüzel kişiler de "MÜŞTERİ" olarak adlandırılmıştır.

1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ :

İşletmemiz 2018 yılı üretimi ihtiyaç fazlası Fiğ Otu, Hasıl Buğday, Bezelye Otu ve İtalyan Çimi otu olmak üzere 6.295 ton balyalı kuru ot 13(onüç) parti halinde Pazarlık usulü açık arttırma ile satılacaktır.

İhalesi yapılacak olan partiler ekli listeye çıkarılmıştır.

2- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN :

Pazarlık Usulü İhale, 19/10/2018 günü saat 15:00’da İşletme idare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI :

İhaleye katılmak isteyen Gerçek veya Tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;

a) Kanuni ikametgâhı olması,

b) Geçici teminat yatırması,

c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,

4- İHALEYE KATILAMAYACAKLAR :

Aşağıda yazılı kimseler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihaleye giremezler.

a) TİGEM ve İşletmenin tüm personeli,

b) Evvelce sözleşme yapılanlardan, taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmedikleri için yada buna benzer nedenlerle ihaleye iştirak ettirilmemelerine karar alınıp tamim edilen kimseler,

c) Kanunlarla, Hükümet ve ilgili Bakanlıkların kararları ile geçici veya daimi olarak ihalelere katılamayacakları hakkında karar alınmış olanlar.

d) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlarla bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları ve bunların ortakları,

Yukarıda sayılan yasaklara uyulmadan ihaleye girenlerin teklifleri geçersiz sayılacağı gibi geçici teminatları da şartı ceza olarak irat kaydedilir. İşletmenin uğradığı zarar ve ziyan hükmen tahsil edilir. Sözl